CALayer Zombie при видаленні SubView

У мене є детальний перегляд. Одним із значень є URL-адреса, що вказує на зображення.

Якщо URL-адреса не дорівнює нулю, вона створює вигляд Tempory, щоб відобразити індикатор виконання та завантажити зображення з фоном NSURLConnection . Коли він буде готовий, я знятимуть перегляд Перегляд і створити та додати новий режим перегляду зображень, коли фото буде замінено старим.

Я завжди отримую EXC_BAD_ACCESS при спробі видалити перегляд за допомогою [[self.view viewWithTag: 1100] removeFromSuperview]; . Я перевірив код на кожній лінії і не можу здогадатися, де помилка, так що, можливо, я відсутній деякі правила.

Інструменти надають мені таку інформацію:

#  Address Category  Event Type RefCt  Timestamp  Size  Responsible Library Responsible Caller
0  0x5ded960  CALayer Malloc 1  00:10.772.601  48 UIKit  -[UIView _createLayerWithFrame:]
1  0x5ded960  CALayer Zombie -1 00:14.720.076  0  QuartzCore -[CALayerArray copyWithZone:]

І це код:

- (void) loadDataIntoView
{

  //Create the View without the photo
  self.nombreTextView.text = self.evento.nombre;
  self.fechaTextField.text = @"Del 12 de Junio de 2010 al 3 de Octubre de 2011";

  //Check is a photo url exists

  if (self.evento.foto) {
    //Download the photo in background
    self.fotoConnection = [NSURLConnection connectionWithRequest:
                [NSURLRequest requestWithURL:self.evento.foto] 
                              delegate:self];
    //Erros are handled by the delegate methods
    //This error should never happen
    if (!self.fotoConnection) {
      NSLog(@"Error creating connection");
      exit(0);
    }
    //Create the entradilla View
    UITextView *entradillaTextView = [[UITextView alloc] init];
    entradillaTextView.frame = CGRectMake(26, 216, 280, 145);
    entradillaTextView.text = self.evento.entradilla;
    entradillaTextView.tag = 1000;
    [self.view addSubview:entradillaTextView];
    [entradillaTextView release];

    //Create the progess View
    UIView *progressView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(26, 76, 270, 130)];
    progressView.tag = 1100;

    //Create progressView Label
    UILabel *legendLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 270, 20)];
    legendLabel.text = @"descargando fotografía";
    legendLabel.font = [UIFont systemFontOfSize:11];
    legendLabel.textColor = [UIColor lightGrayColor];
    legendLabel.textAlignment = UITextAlignmentCenter;

    //Create progressView progressBar
    UIProgressView *auxView = [[UIProgressView alloc] initWithFrame:CGRectMake(35, 20, 200, 40)];
    self.progressBar = auxView;
    [auxView release];
    self.progressBar.tag = 1200;

    [progressView addSubview:legendLabel];
    [legendLabel release];

    [progressView addSubview:progressBar];
    [progressBar release];

    [self.view addSubview:progressView];
    [progressView release];

  } else {
    //Create the entradilla View without any foto view space on top
    UITextView *entradillaTextView = [[UITextView alloc] init];
    entradillaTextView.frame = CGRectMake(26, 76, 280, 283);
    entradillaTextView.text = self.evento.entradilla;
    entradillaTextView.tag = 1000;
    [self.view addSubview:entradillaTextView];
    [entradillaTextView release];
  }

  //Configure the ToolBar

  //Create the favourites button if evento is not favourite
  UIBarButtonItem *favouritesButton;
  if (!self.evento.isFavourite) {
    NSString *imagePath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"29-heart" ofType:@"png"];
    UIImage *addFavouriteImage = [UIImage imageWithContentsOfFile:imagePath];
    favouritesButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithImage:addFavouriteImage style:UIBarButtonItemStylePlain target:self action:@selector(addFavoritosButtonPressed)];
    //    favouritesButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"+ Favoritos" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(addFavoritosButtonPressed)];
  } else {
    favouritesButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"- Favoritos" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(removeFavoritosButtonPressed)];
  }
  //Create the Web buttom
  UIBarButtonItem *webButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Mostrar Web" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(webButtonPressed)];

  //Create the Map buttom
  UIBarButtonItem *mapButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Mostrar Mapa" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(mapButtonPressed)];
  self.toolbarItems = [NSArray arrayWithObjects:favouritesButton, webButton, mapButton, nil];
  [favouritesButton release];
  [webButton release];
  [mapButton release];  

}

#pragma Mark -
#pragma Mark NSURLConnection Delegate

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveResponse:(NSURLResponse *)response
{
  NSHTTPURLResponse *resp = (NSHTTPURLResponse *) response;
  if ((resp.statusCode >= 200) && (resp.statusCode < 300)) {
    //OK status Code
    //Prepare the temp array
    self.fotoData = [NSMutableData data];

    //Get the lenght of data to download for progress bar
    self.dataSizeToDownload = resp.expectedContentLength;
    self.dataSizeDownloaded = 0;
  } else {
    //Wrong status Code
    self.fotoData = nil;
    self.progressBar = nil;
    [connection cancel];
    self.fotoConnection = nil;

    //Reconfigure the View
    //Remove the old entradilla
    [[self.view viewWithTag:1000] removeFromSuperview];
    //Create the repositioned entradilla View
    UITextView *entradillaTextView = [[UITextView alloc] init];
    entradillaTextView.frame = CGRectMake(26, 76, 280, 283);
    entradillaTextView.text = self.evento.entradilla;
    entradillaTextView.tag = 1000;
    [self.view addSubview:entradillaTextView];
    [entradillaTextView release];

  }
}

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)data
{
  [self.fotoData appendData:data];

  self.dataSizeDownloaded = self.dataSizeDownloaded + (float)data.length;
  if ( self.dataSizeToDownload != 0) {
    float prog = (float)( self.dataSizeDownloaded/self.dataSizeToDownload );
    [self performSelectorOnMainThread:@selector(updateProgressBarWithValue:) withObject:[NSNumber numberWithFloat:prog] waitUntilDone:NO];
  }  
}

- (void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection
{
  //If no error create a new View and Reload the data
  self.fotoConnection = nil;
  if (self.fotoData) {

    self.progressBar = nil;

// !!!!!!!!! THIS IS THE EXC_BAD_ACCESS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [[self.view viewWithTag:1100] removeFromSuperview];

    UIImageView *fotoImageView = [[UIImageView alloc] initWithImage:
                   [UIImage imageWithData:self.fotoData]];      
    fotoImageView.frame = CGRectMake( 26, 76, 270, 130);
    fotoImageView.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit;
    [self.view addSubview:fotoImageView];


    [fotoImageView release];    
    [self.view reloadInputViews];


  } else {
    //Error downloading foto
  }

}

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error
{
  self.fotoConnection = nil;
  self.fotoData = nil;
  UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:error.description message:nil delegate:nil cancelButtonTitle:@"aceptar" otherButtonTitles:nil];
  [alert show];
  [alert release];
}


- (void) updateProgressBarWithValue:(NSNumber *)value
{
  float progress = [value floatValue];
  NSLog(@"Progress %f", progress);
  //self.progressBar.progress = progress;
}
1

1 Відповіді

Нарешті, я отримаю його сам. Я просто піти від App протягом декількох годин, а потім я просто виявив [прогрес реліз] , які не повинні бути там, так як я оголосив, що як власність. Це не відповідало іншому коду, де я просто оголошував місцеві вари, тому я не розумів кожного разу, коли перевіряв код.

1
додано
Вітаємо з рішенням. Переконайтеся, що відповідь позначена як "прийнята", щоб інші могли дізнатися про ваш успіх. Привітання ~
додано Автор Andrew Kozak, джерело